Traditional

釵頭鳳

紅酥手,黃藤酒,滿城春色宮墻柳。
東風惡,歡情薄,一懷愁緒,幾年離索。
錯,錯,錯!
春如舊,人空瘦,淚痕紅邑鮫綃透。
桃花落,閑池閣。
山盟雖在,錦書難托。
莫,莫,莫!

Simplified

钗头凤

红酥手,黄藤酒,满城春色宫墙柳。
东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。
错,错,错!
春如旧,人空瘦,泪痕红邑鲛绡透。
桃花落,闲池阁。
山盟虽在,锦书难托。
莫,莫,莫!

Pronunciation

chāi tóu fèng

hóng sū shǒu , huáng téng jiǔ , mǎn chéng chūn sè gōng qiáng liǔ 。
dōng fēng è , huān qíng báo , yī huái chóu xù , jī nián lí suǒ 。
cuò , cuò , cuò !
chūn rú jiù , rén kōng shòu , lèi hén hóng yì jiāo xiāo tòu 。
táo huā luò , xián chí gé 。
shān méng suī zài , jǐn shū nán tuō 。
mò , mò , mò !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.