Traditional

鐘陵餞送

翠幕紅筵高在雲,歌鐘一曲萬家聞。
路人指點滕王閣,看送忠州白使君。

Simplified

钟陵饯送

翠幕红筵高在云,歌钟一曲万家闻。
路人指点滕王阁,看送忠州白使君。

Pronunciation

zhōng líng jiàn sòng

cuì mù hóng yán gāo zài yún , gē zhōng yī qū wàn jiā wén 。
lù rén zhǐ diǎn téng wáng gé , kàn sòng zhōng zhōu bái shǐ jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.