Traditional

欽州守歲

故歲今宵盡,新年明旦來。
愁心隨鬥柄,東北望春回。

Simplified

钦州守岁

故岁今宵尽,新年明旦来。
愁心随斗柄,东北望春回。

Pronunciation

qīn zhōu shǒu suì

gù suì jīn xiāo jìn , xīn nián míng dàn lái 。
chóu xīn suí dǒu bǐng , dōng běi wàng chūn huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.