Traditional

錢侍郎使君以題廬山草堂詩見寄因酬之

殷勤江郡守,悵望掖垣郎。
慚見新瓊什,思歸舊草堂。
事隨心未得,名與道相妨。
若不休官去,人間到老忙。

Simplified

钱侍郎使君以题庐山草堂诗见寄因酬之

殷勤江郡守,怅望掖垣郎。
惭见新琼什,思归旧草堂。
事随心未得,名与道相妨。
若不休官去,人间到老忙。

Pronunciation

qián shì láng shǐ jūn yǐ tí lú shān cǎo táng shī jiàn jì yīn chóu zhī

yīn qín jiāng jùn shǒu , chàng wàng yè yuán láng 。
cán jiàn xīn qióng shí , sī guī jiù cǎo táng 。
shì suí xīn wèi dé , míng yǔ dào xiāng fáng 。
ruò bù xiū guān qù , rén jiān dào lǎo máng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.