Traditional

錢塘湖春行

孤山寺北賈亭西,水面初平雲腳低。
幾處早鶯爭暖樹,誰家新燕啄春泥。
亂花漸欲迷人眼,淺草才能沒馬蹄。
最愛湖東行不足,綠楊陰裏白沙堤。

Simplified

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。
几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。
乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。
最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

Pronunciation

qián táng hú chūn xíng

gū shān sì běi jiǎ tíng xī , shuǐ miàn chū píng yún jiǎo dī 。
jī chǔ zǎo yīng zhēng nuǎn shù , shuí jiā xīn yàn zhuó chūn ní 。
luàn huā jiàn yù mí rén yǎn , qiǎn cǎo cái néng méi mǎ tí 。
zuì ài hú dōng xíng bù zú , lǜ yáng yīn lǐ bái shā dī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.