Traditional

錢處士李氏讖

仿佛之間一倍楊。

Simplified

钱处士李氏谶

仿佛之间一倍杨。

Pronunciation

qián chǔ shì lǐ shì chèn

fǎng fó zhī jiān yī bèi yáng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.