Traditional

錢知微蔔賣天津橋

兩頭點土,中心虛懸。
人足踏跋,不肯下錢。

Simplified

钱知微卜卖天津桥

两头点土,中心虚悬。
人足踏跋,不肯下钱。

Pronunciation

qián zhī wēi bǔ mài tiān jīn qiáo

liǎng tóu diǎn tǔ , zhōng xīn xū xuán 。
rén zú tà bá , bù kěn xià qián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.