Traditional

銅雀臺

嬌愛更何日,高臺空數層。
含啼映雙袖,不忍看西陵。
漳河東流無復來,百花輦路為蒼苔。
青樓月夜長寂寞,碧雲日暮空徘徊。
君不見鄴中萬事非昔時,古人不在今人悲。
春風不逐君王去,草色年年舊宮路。
宮中歌舞已浮雲,空指行人往來處。

Simplified

铜雀台

娇爱更何日,高台空数层。
含啼映双袖,不忍看西陵。
漳河东流无复来,百花辇路为苍苔。
青楼月夜长寂寞,碧云日暮空徘徊。
君不见邺中万事非昔时,古人不在今人悲。
春风不逐君王去,草色年年旧宫路。
宫中歌舞已浮云,空指行人往来处。

Pronunciation

tóng què tái

jiāo ài gēng hé rì , gāo tái kōng shù céng 。
hán tí yìng shuāng xiù , bù rěn kàn xī líng 。
zhāng hé dōng liú wú fù lái , bǎi huā niǎn lù wéi cāng tái 。
qīng lóu yuè yè cháng jì mò , bì yún rì mù kōng pái huái 。
jūn bù jiàn yè zhōng wàn shì fēi xī shí , gǔ rén bù zài jīn rén bēi 。
chūn fēng bù zhú jūn wáng qù , cǎo sè nián nián jiù gōng lù 。
gōng zhōng gē wǔ yǐ fú yún , kōng zhǐ xíng rén wǎng lái chǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.