Traditional

錦堂春

活骷髏。
算來有甚風流。
著衣衫,遮形蓋體,弄精神,虛度春秋。
又不念,無常近也,又不怕,閻老來勾。
巧使機關,張羅活計,忙忙劫劫苦貪求。
空熱鬧虛名薄利,分外惹閑愁。
三寸氣,一朝斷了,獨臥荒丘。
嘆古今,幾番成敗,光陰迅速難留。
好*閑,修真養性,把從前,伎倆都休。
放下塵勞,悟明心地,淩風飄蕩野雲收。
江山靜,太虛空廓,星月照瀛洲。
真個好,逍遙快樂,不羨王侯。

Simplified

锦堂春

活骷髅。
算来有甚风流。
着衣衫,遮形盖体,弄精神,虚度春秋。
又不念,无常近也,又不怕,阎老来勾。
巧使机关,张罗活计,忙忙劫劫苦贪求。
空热闹虚名薄利,分外惹闲愁。
三寸气,一朝断了,独卧荒丘。
叹古今,几番成败,光阴迅速难留。
好*闲,修真养性,把从前,伎俩都休。
放下尘劳,悟明心地,凌风飘荡野云收。
江山静,太虚空廓,星月照瀛洲。
真个好,逍遥快乐,不羡王侯。

Pronunciation

jǐn táng chūn

huó kū lóu 。
suàn lái yǒu shèn fēng liú 。
zhuó yī shān , zhē xíng gài tǐ , nòng jīng shén , xū dù chūn qiū 。
yòu bù niàn , wú cháng jìn yě , yòu bù pà , yán lǎo lái gōu 。
qiǎo shǐ jī guān , zhāng luó huó jì , máng máng jié jié kǔ tān qiú 。
kōng rè nào xū míng báo lì , fēn wài rě xián chóu 。
sān cùn qì , yī zhāo duàn liǎo , dú wò huāng qiū 。
tàn gǔ jīn , jī fān chéng bài , guāng yīn xùn sù nán liú 。
hǎo ê xián , xiū zhēn yǎng xìng , bǎ cóng qián , jì liǎng dū xiū 。
fàng xià chén láo , wù míng xīn dì , líng fēng piāo dàng yě yún shōu 。
jiāng shān jìng , tài xū kōng kuò , xīng yuè zhào yíng zhōu 。
zhēn gè hǎo , xiāo yáo kuài lè , bù xiàn wáng hóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.