Traditional

長安早春旅懷

軒車歌吹喧都邑,中有一人向隅立。
夜深明月卷簾愁,日暮青山望鄉泣。
風吹新綠草牙坼,雨灑輕黃柳條濕。
此生知負少年春,不展愁眉欲三十。

Simplified

长安早春旅怀

轩车歌吹喧都邑,中有一人向隅立。
夜深明月卷帘愁,日暮青山望乡泣。
风吹新绿草牙坼,雨洒轻黄柳条湿。
此生知负少年春,不展愁眉欲三十。

Pronunciation

cháng ān zǎo chūn lǚ huái

xuān chē gē chuī xuān dū yì , zhōng yǒu yī rén xiàng yú lì 。
yè shēn míng yuè juàn lián chóu , rì mù qīng shān wàng xiāng qì 。
fēng chuī xīn lǜ cǎo yá chè , yǔ sǎ qīng huáng liǔ tiáo shī 。
cǐ shēng zhī fù shǎo nián chūn , bù zhǎn chóu méi yù sān shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.