Traditional

長安竇明府後亭

君為長安令,我美長安政。
五日一朝天,南山對明鏡。
鳥飛青苔院,水木相輝映。
客至南雲鄉,絲桐展歌詠。
吏人何蕭蕭,終歲無喧競。
欲識明府賢,邑中多百姓。

Simplified

长安窦明府后亭

君为长安令,我美长安政。
五日一朝天,南山对明镜。
鸟飞青苔院,水木相辉映。
客至南云乡,丝桐展歌咏。
吏人何萧萧,终岁无喧竞。
欲识明府贤,邑中多百姓。

Pronunciation

cháng ān dòu míng fǔ hòu tíng

jūn wéi cháng ān líng , wǒ měi cháng ān zhèng 。
wǔ rì yī zhāo tiān , nán shān duì míng jìng 。
niǎo fēi qīng tái yuàn , shuǐ mù xiāng huī yìng 。
kè zhì nán yún xiāng , sī tóng zhǎn gē yǒng 。
lì rén hé xiāo xiāo , zhōng suì wú xuān jìng 。
yù shí míng fǔ xián , yì zhōng duō bǎi xìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.