Traditional

長安路(一作韓翃詩)

長安九城路,戚裏五侯家。
結束趨平樂,聯翩牴狹斜。
高樓臨遠水,復道出繁花。
唯見相如宅,蓬門度歲華。

Simplified

长安路(一作韩翃诗)

长安九城路,戚里五侯家。
结束趋平乐,联翩抵狭斜。
高楼临远水,复道出繁花。
唯见相如宅,蓬门度岁华。

Pronunciation

cháng ān lù ( yī zuò hán hóng shī )

cháng ān jiǔ chéng lù , qī lǐ wǔ hóu jiā 。
jié shù qū píng lè , lián piān dǐ xiá xié 。
gāo lóu lín yuǎn shuǐ , fù dào chū fán huā 。
wéi jiàn xiāng rú zhái , péng mén dù suì huá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.