Traditional

長慶二年七月自中書舍人出守杭州,路次藍溪

太原一男子,自顧庸且鄙。
老逢不次恩,洗拔出泥滓。
既居可言地,願助朝廷理。
伏閣三上章,戇愚不稱旨。
聖人存大體,優貸容不死。
鳳詔停舍人,魚書除刺史。
置懷齊寵辱,委順隨行止。
我自得此心,於茲十年矣。
余杭乃名郡,郡郭臨江汜。
已想海門山,潮聲來入耳。
昔予貞元初,羈旅曾遊此。
甚覺太守尊,亦諳魚酒美。
因生江海興,每羨滄浪水。
尚擬拂衣行,況今兼祿仕。
青山峰巒接,白日煙塵起。
東道既不通,改轅遂南指。
自秦窮楚越,浩蕩五千裏。
聞有賢主人,而多好山水。
是行頗為愜,所歷良可紀。
策馬度藍溪,勝遊從此始。

Simplified

长庆二年七月自中书舍人出守杭州,路次蓝溪

太原一男子,自顾庸且鄙。
老逢不次恩,洗拔出泥滓。
既居可言地,愿助朝廷理。
伏阁三上章,戆愚不称旨。
圣人存大体,优贷容不死。
凤诏停舍人,鱼书除刺史。
置怀齐宠辱,委顺随行止。
我自得此心,于兹十年矣。
余杭乃名郡,郡郭临江汜。
已想海门山,潮声来入耳。
昔予贞元初,羁旅曾游此。
甚觉太守尊,亦谙鱼酒美。
因生江海兴,每羡沧浪水。
尚拟拂衣行,况今兼禄仕。
青山峰峦接,白日烟尘起。
东道既不通,改辕遂南指。
自秦穷楚越,浩荡五千里。
闻有贤主人,而多好山水。
是行颇为惬,所历良可纪。
策马度蓝溪,胜游从此始。

Pronunciation

cháng qìng èr nián qī yuè zì zhōng shū shè rén chū shǒu háng zhōu , lù cì lán xī

tài yuán yī nán zǐ , zì gù yōng qiě bǐ 。
lǎo féng bù cì ēn , xǐ bá chū ní zǐ 。
jì jū kě yán dì , yuàn zhù zhāo tíng lǐ 。
fú gé sān shàng zhāng , gàng yú bù chēng zhǐ 。
shèng rén cún dà tǐ , yōu dài róng bù sǐ 。
fèng zhào tíng shè rén , yú shū chú cì shǐ 。
zhì huái qí chǒng rǔ , wěi shùn suí xíng zhǐ 。
wǒ zì dé cǐ xīn , yú zī shí nián yǐ 。
yú háng nǎi míng jùn , jùn guō lín jiāng sì 。
yǐ xiǎng hǎi mén shān , cháo shēng lái rù ěr 。
xī yú zhēn yuán chū , jī lǚ zēng yóu cǐ 。
shèn jué tài shǒu zūn , yì ān yú jiǔ měi 。
yīn shēng jiāng hǎi xīng , měi xiàn cāng làng shuǐ 。
shàng nǐ fú yī xíng , kuàng jīn jiān lù shì 。
qīng shān fēng luán jiē , bái rì yān chén qǐ 。
dōng dào jì bù tōng , gǎi yuán suì nán zhǐ 。
zì qín qióng chǔ yuè , hào dàng wǔ qiān lǐ 。
wén yǒu xián zhǔ rén , ér duō hǎo shān shuǐ 。
shì xíng pō wéi qiè , suǒ lì liáng kě jì 。
cè mǎ dù lán xī , shèng yóu cóng cǐ shǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.