Traditional

長木晚興

沮水嶓山名古今,聊將行役當登臨。
斷橋煙雨梅花瘦,絕澗風霜槲葉深。
末路清愁常袞袞,殘冬急景易駸駸。
故巢東望知何處,空羨歸鴉解滿林。

Simplified

长木晚兴

沮水嶓山名古今,聊将行役当登临。
断桥烟雨梅花瘦,绝涧风霜槲叶深。
末路清愁常衮衮,残冬急景易駸駸。
故巢东望知何处,空羡归鸦解满林。

Pronunciation

cháng mù wǎn xīng

jǔ shuǐ bō shān míng gǔ jīn , liáo jiāng xíng yì dāng dēng lín 。
duàn qiáo yān yǔ méi huā shòu , jué jiàn fēng shuāng hú yè shēn 。
mò lù qīng chóu cháng gǔn gǔn , cán dōng jí jǐng yì qīn qīn 。
gù cháo dōng wàng zhī hé chǔ , kōng xiàn guī yā jiě mǎn lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.