Traditional

長沙贈衡嶽祝融峰般若禪師

般若公,般若公,負缽何時下祝融。
歸路卻看飛鳥外,禪房空掩白雲中。
桂花寥寥閑自落,流水無心西復東。

Simplified

长沙赠衡岳祝融峰般若禅师

般若公,般若公,负钵何时下祝融。
归路却看飞鸟外,禅房空掩白云中。
桂花寥寥闲自落,流水无心西复东。

Pronunciation

cháng shā zèng héng yuè zhù róng fēng bān ruò chán shī

bān ruò gōng , bān ruò gōng , fù bō hé shí xià zhù róng 。
guī lù què kàn fēi niǎo wài , chán fáng kōng yǎn bái yún zhōng 。
guì huā liáo liáo xián zì luò , liú shuǐ wú xīn xī fù dōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.