Traditional

長沙過賈誼宅

三年謫宦此棲遲,萬古惟留楚客悲。
秋草獨尋人去後,寒林空見日斜時。
漢文有道恩猶薄,湘水無情吊豈知?
寂寂江山搖落處,憐君何事到天涯!

Simplified

长沙过贾谊宅

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。
秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。
汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?
寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

Pronunciation

cháng shā guò jiǎ yì zhái

sān nián zhé huàn cǐ qī chí , wàn gǔ wéi liú chǔ kè bēi 。
qiū cǎo dú xún rén qù hòu , hán lín kōng jiàn rì xié shí 。
hàn wén yǒu dào ēn yóu báo , xiāng shuǐ wú qíng diào qǐ zhī ?
jì jì jiāng shān yáo luò chǔ , lián jūn hé shì dào tiān yá !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.