Traditional

長相思

汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡頭,吳山點點愁。
思悠悠,恨悠悠,恨到歸時方始休,月明人倚樓。

Simplified

长相思

汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。
思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休,月明人倚楼。

Pronunciation

cháng xiāng sī

biàn shuǐ liú , sì shuǐ liú , liú dào guā zhōu gǔ dù tóu , wú shān diǎn diǎn chóu 。
sī yōu yōu , hèn yōu yōu , hèn dào guī shí fāng shǐ xiū , yuè míng rén yǐ lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.