Traditional

長相思

深花枝。
淺花枝。
深淺花枝相並時。
花枝難似伊。
玉如肌。
柳如眉。
愛著鵝黃金縷衣。
啼妝更為誰。

Simplified

长相思

深花枝。
浅花枝。
深浅花枝相并时。
花枝难似伊。
玉如肌。
柳如眉。
爱著鹅黄金缕衣。
啼妆更为谁。

Pronunciation

cháng xiāng sī

shēn huā zhī , qiǎn huā zhī , shēn qiǎn huā zhī xiāng bìng shí , huā zhī nán sì yī , yù rú jī , liǔ rú méi , ài zhù é huáng jīn lǚ yī , tí zhuāng gēng wéi shuí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.