Traditional

長相思

雲千重。
水千重。
身在千重雲水中。
月明收釣筒。
頭未童。
耳未聾。
得酒猶能雙臉紅。
一尊誰與同。

Simplified

长相思

云千重。
水千重。
身在千重云水中。
月明收钓筒。
头未童。
耳未聋。
得酒犹能双脸红。
一尊谁与同。

Pronunciation

cháng xiāng sī

yún qiān zhòng , shuǐ qiān zhòng , shēn zài qiān zhòng yún shuǐ zhōng , yuè míng shōu diào tǒng , tóu wèi tóng , ěr wèi lóng , dé jiǔ yóu néng shuāng liǎn hóng , yī zūn shuí yǔ tóng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.