Traditional

長相思

橋如虹。
水如空。
一葉飄然煙雨中。
天教稱放翁。
側船篷。
使江風。
蟹舍參差漁市東。
到時聞暮鍾。

Simplified

长相思

桥如虹。
水如空。
一叶飘然烟雨中。
天教称放翁。
侧船篷。
使江风。
蟹舍参差渔市东。
到时闻暮锺。

Pronunciation

cháng xiāng sī

qiáo rú hóng , shuǐ rú kōng , yī yè piāo rán yān yǔ zhōng , tiān jiào chēng fàng wēng , cè chuán péng , shǐ jiāng fēng , xiè shè cān chà yú shì dōng , dào shí wén mù zhōng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.