Traditional

長相思

面蒼然。
鬢皤然。
滿腹詩書不直錢。
官閑常晝眠。
畫淩煙。
上甘泉。
自古功名屬少年。
知心惟杜鵑。

Simplified

长相思

面苍然。
鬓皤然。
满腹诗书不直钱。
官闲常昼眠。
画凌烟。
上甘泉。
自古功名属少年。
知心惟杜鹃。

Pronunciation

cháng xiāng sī

miàn cāng rán , bìn pó rán , mǎn fù shī shū bù zhí qián , guān xián cháng zhòu mián , huà líng yān , shàng gān quán , zì gǔ gōng míng shǔ shǎo nián , zhī xīn wéi dù juān ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.