Traditional

長相思

暮山青。
暮霞明。
夢筆橋頭艇子橫。
蘋風吹酒醒。
看潮生。
看潮平。
小住西陵莫較程。
蒓絲初可烹。

Simplified

长相思

暮山青。
暮霞明。
梦笔桥头艇子横。
苹风吹酒醒。
看潮生。
看潮平。
小住西陵莫较程。
莼丝初可烹。

Pronunciation

cháng xiāng sī

mù shān qīng , mù xiá míng , mèng bǐ qiáo tóu tǐng zǐ héng , píng fēng chuī jiǔ xǐng , kàn cháo shēng , kàn cháo píng , xiǎo zhù xī líng mò jiào chéng , chún sī chū kě pēng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.