Traditional

長相思

悟浮生。
厭浮名。
回視千鍾一發輕。
從今心太平。
愛松聲。
愛泉聲。
寫向孤桐誰解聽。
空江秋月明。

Simplified

长相思

悟浮生。
厌浮名。
回视千锺一发轻。
从今心太平。
爱松声。
爱泉声。
写向孤桐谁解听。
空江秋月明。

Pronunciation

cháng xiāng sī

wù fú shēng , yàn fú míng , huí shì qiān zhōng yī fā qīng , cóng jīn xīn tài píng , ài sōng shēng , ài quán shēng , xiě xiàng gū tóng shuí jiě tīng , kōng jiāng qiū yuè míng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.