Traditional

長相思

九月西風興,月冷霜華凝。
思君秋夜長,一夜魂九升。
二月東風來,草坼花心開。
思君春日遲,一日腸九回。
妾住洛橋北,君住洛橋南。
十五即相識,今年二十三。
有如女蘿草,生在松之側。
蔓短枝苦高,縈回上不得。
人言人有願,願至天必成。
願作遠方獸,步步比肩行。
願作深山木,枝枝連理生。

Simplified

长相思

九月西风兴,月冷霜华凝。
思君秋夜长,一夜魂九升。
二月东风来,草坼花心开。
思君春日迟,一日肠九回。
妾住洛桥北,君住洛桥南。
十五即相识,今年二十三。
有如女萝草,生在松之侧。
蔓短枝苦高,萦回上不得。
人言人有愿,愿至天必成。
愿作远方兽,步步比肩行。
愿作深山木,枝枝连理生。

Pronunciation

cháng xiāng sī

jiǔ yuè xī fēng xīng , yuè lěng shuāng huá níng 。
sī jūn qiū yè cháng , yī yè hún jiǔ shēng 。
èr yuè dōng fēng lái , cǎo chè huā xīn kāi 。
sī jūn chūn rì chí , yī rì cháng jiǔ huí 。
qiè zhù luò qiáo běi , jūn zhù luò qiáo nán 。
shí wǔ jí xiāng shí , jīn nián èr shí sān 。
yǒu rú nǚ luó cǎo , shēng zài sōng zhī cè 。
wàn duǎn zhī kǔ gāo , yíng huí shàng bù dé 。
rén yán rén yǒu yuàn , yuàn zhì tiān bì chéng 。
yuàn zuò yuǎn fāng shòu , bù bù bǐ jiān xíng 。
yuàn zuò shēn shān mù , zhī zhī lián lǐ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.