Traditional

長相思

晴也行。
雨也行。
雨也行時不似晴。
天晴終快人。
名也成。
利也成。
利也成時不似名。
名成天下驚。

Simplified

长相思

晴也行。
雨也行。
雨也行时不似晴。
天晴终快人。
名也成。
利也成。
利也成时不似名。
名成天下惊。

Pronunciation

cháng xiāng sī

qíng yě xíng , yǔ yě xíng , yǔ yě xíng shí bù sì qíng , tiān qíng zhōng kuài rén , míng yě chéng , lì yě chéng , lì yě chéng shí bù sì míng , míng chéng tiān xià jīng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.