Traditional

長相思

不思量。
又思量。
一點寒燈耿夜光。
鴛衾閑半床。
雨聲長。
漏聲長。
幾陣斜風搖紙窗。
如何不斷腸。

Simplified

长相思

不思量。
又思量。
一点寒灯耿夜光。
鸳衾闲半床。
雨声长。
漏声长。
几阵斜风摇纸窗。
如何不断肠。

Pronunciation

cháng xiāng sī

bù sī liáng , yòu sī liáng , yī diǎn hán dēng gěng yè guāng , yuān qīn xián bàn chuáng , yǔ shēng cháng , lòu shēng cháng , jī zhèn xié fēng yáo zhǐ chuāng , rú hé bù duàn cháng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.