Traditional

長相思

雨如絲。
柳如絲。
織出春來一段奇。
鶯梭來往飛。
酒如池。
醉如泥。
遮莫教人有醒時。
雨晴都不知。

Simplified

长相思

雨如丝。
柳如丝。
织出春来一段奇。
莺梭来往飞。
酒如池。
醉如泥。
遮莫教人有醒时。
雨晴都不知。

Pronunciation

cháng xiāng sī

yǔ rú sī , liǔ rú sī , zhī chū chūn lái yī duàn qí , yīng suō lái wǎng fēi , jiǔ rú chí , zuì rú ní , zhē mò jiào rén yǒu xǐng shí , yǔ qíng dū bù zhī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.