Traditional

長相思

燕成雙。
蝶成雙。
飛去飛來楊柳旁。
問伊因底忙。
綠紗窗。
篆爐香。
午夢驚回書滿床。
棋聲春晝長。

Simplified

长相思

燕成双。
蝶成双。
飞去飞来杨柳旁。
问伊因底忙。
绿纱窗。
篆炉香。
午梦惊回书满床。
棋声春昼长。

Pronunciation

cháng xiāng sī

yàn chéng shuāng , dié chéng shuāng , fēi qù fēi lái yáng liǔ páng , wèn yī yīn dǐ máng , lǜ shā chuāng , zhuàn lú xiāng , wǔ mèng jīng huí shū mǎn chuáng , qí shēng chūn zhòu cháng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.