Traditional

長相思

繡停針。
淚盈盈。
斷腸梁燕語聲頻。

Simplified

长相思

绣停针。
泪盈盈。
断肠梁燕语声频。

Pronunciation

cháng xiāng sī

xiù tíng zhēn , lèi yíng yíng , duàn cháng liáng yàn yǔ shēng pín ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.