Traditional

長相思

瀟灑江梅春早處,天然一種兩般奇。
開花結子,何事恰同時。
昨夜北枝開雪裏,朝來青子又南枝。
這般好事,消得付新詞。

Simplified

长相思

潇洒江梅春早处,天然一种两般奇。
开花结子,何事恰同时。
昨夜北枝开雪里,朝来青子又南枝。
这般好事,消得付新词。

Pronunciation

cháng xiāng sī

xiāo sǎ jiāng méi chūn zǎo chǔ , tiān rán yī zhǒng liǎng bān qí 。
kāi huā jié zǐ , hé shì qià tóng shí 。
zuó yè běi zhī kāi xuě lǐ , zhāo lái qīng zǐ yòu nán zhī 。
zhè bān hǎo shì , xiāo dé fù xīn cí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.