Traditional

長門

悵望黃金屋,恩衰似越逃。
花生針眼刺,月送剪腸刀。
地近歡娛遠,天低雨露高。
時看回輦處,淚臉濕夭桃。

Simplified

长门

怅望黄金屋,恩衰似越逃。
花生针眼刺,月送剪肠刀。
地近欢娱远,天低雨露高。
时看回辇处,泪脸湿夭桃。

Pronunciation

cháng mén

chàng wàng huáng jīn wū , ēn shuāi sì yuè táo 。
huā shēng zhēn yǎn cì , yuè sòng jiǎn cháng dāo 。
dì jìn huān yú yuǎn , tiān dī yǔ lù gāo 。
shí kàn huí niǎn chǔ , lèi liǎn shī yāo táo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.