Traditional

閉關

我心忘世久,世亦不我幹。
遂成一無事,因得長掩關。
掩關來幾時?
仿佛二三年。
著書已盈帙,生子欲能言。
始悟身向老,復悲世多艱。
回顧趨時者,役役塵壤間。
歲暮竟何得?
不如且安閑。

Simplified

闭关

我心忘世久,世亦不我干。
遂成一无事,因得长掩关。
掩关来几时?
仿佛二三年。
著书已盈帙,生子欲能言。
始悟身向老,复悲世多艰。
回顾趋时者,役役尘壤间。
岁暮竟何得?
不如且安闲。

Pronunciation

bì guān

wǒ xīn wàng shì jiǔ , shì yì bù wǒ gān 。
suì chéng yī wú shì , yīn dé cháng yǎn guān 。
yǎn guān lái jī shí ?
fǎng fó èr sān nián 。
zhù shū yǐ yíng zhì , shēng zǐ yù néng yán 。
shǐ wù shēn xiàng lǎo , fù bēi shì duō jiān 。
huí gù qū shí zhě , yì yì chén rǎng jiān 。
suì mù jìng hé dé ?
bù rú qiě ān xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.