Traditional

閉戶

聲利能令智者愚,放翁閉戶養迂疏。
地爐枯葉夜煨芋,竹筧寒泉晨灌蔬。
徇俗不如翻著襪,愛山隻合倒騎驢。
今朝更有欣然處,萬裏知心一紙書。

Simplified

闭户

声利能令智者愚,放翁闭户养迂疏。
地炉枯叶夜煨芋,竹笕寒泉晨灌蔬。
徇俗不如翻著袜,爱山只合倒骑驴。
今朝更有欣然处,万里知心一纸书。

Pronunciation

bì hù

shēng lì néng líng zhì zhě yú , fàng wēng bì hù yǎng yū shū 。
dì lú kū yè yè wēi yù , zhú jiǎn hán quán chén guàn shū 。
xùn sú bù rú fān zhù wà , ài shān zhī hé dǎo qí lǘ 。
jīn zhāo gēng yǒu xīn rán chǔ , wàn lǐ zhī xīn yī zhǐ shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.