Traditional

問劉十九

綠蟻新醅酒,紅泥小火爐。
晚來天欲雪,能飲一杯無!

Simplified

问刘十九

绿蚁新醅酒,红泥小火炉。
晚来天欲雪,能饮一杯无!

Pronunciation

wèn liú shí jiǔ

lǜ yǐ xīn pēi jiǔ , hóng ní xiǎo huǒ lú 。
wǎn lái tiān yù xuě , néng yǐn yī bēi wú !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.