Traditional

問友

種蘭不種艾,蘭生艾亦生。
根荄相交長,莖葉相附榮。
香莖與臭葉,日夜俱長大。
鋤艾恐傷蘭,溉蘭恐滋艾。
蘭亦未能溉,艾亦未能除。
沈吟意不決,問君合何如?

Simplified

问友

种兰不种艾,兰生艾亦生。
根荄相交长,茎叶相附荣。
香茎与臭叶,日夜俱长大。
锄艾恐伤兰,溉兰恐滋艾。
兰亦未能溉,艾亦未能除。
沈吟意不决,问君合何如?

Pronunciation

wèn yǒu

zhǒng lán bù zhǒng ài , lán shēng ài yì shēng 。
gēn gāi xiāng jiāo cháng , jīng yè xiāng fù róng 。
xiāng jīng yǔ chòu yè , rì yè jù cháng dà 。
chú ài kǒng shāng lán , gài lán kǒng zī ài 。
lán yì wèi néng gài , ài yì wèi néng chú 。
shěn yín yì bù jué , wèn jūn hé hé rú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.