Traditional

問少年

千首詩堆青玉案,十分酒瀉白金盂。
回頭卻問諸年少,作個狂夫得了無?

Simplified

问少年

千首诗堆青玉案,十分酒泻白金盂。
回头却问诸年少,作个狂夫得了无?

Pronunciation

wèn shǎo nián

qiān shǒu shī duī qīng yù àn , shí fēn jiǔ xiè bái jīn yú 。
huí tóu què wèn zhū nián shǎo , zuò gè kuáng fū dé liǎo wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.