Traditional

問支琴石

疑因星隕空中落,嘆被泥埋澗底沈。
天上定應勝地上,支機未必及支琴。
提攜拂拭知恩否,雖不能言合有心。

Simplified

问支琴石

疑因星陨空中落,叹被泥埋涧底沉。
天上定应胜地上,支机未必及支琴。
提携拂拭知恩否,虽不能言合有心。

Pronunciation

wèn zhī qín shí

yí yīn xīng yǔn kōng zhōng luò , tàn bèi ní mái jiàn dǐ chén 。
tiān shàng dìng yīng shèng dì shàng , zhī jī wèi bì jí zhī qín 。
tí xié fú shì zhī ēn fǒu , suī bù néng yán hé yǒu xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.