Traditional

問李二司直所居雲山

門外水流何處?
天邊樹繞誰家?
山色東西多少?
朝朝幾度雲遮。

Simplified

问李二司直所居云山

门外水流何处?
天边树绕谁家?
山色东西多少?
朝朝几度云遮。

Pronunciation

wèn lǐ èr sī zhí suǒ jū yún shān

mén wài shuǐ liú hé chǔ ?
tiān biān shù rào shuí jiā ?
shān sè dōng xī duō shǎo ?
zhāo zhāo jī dù yún zhē ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.