Traditional

問楊瓊

古人唱歌兼唱情,今人唱歌唯唱聲。
欲說向君君不會,試將此語問楊瓊。

Simplified

问杨琼

古人唱歌兼唱情,今人唱歌唯唱声。
欲说向君君不会,试将此语问杨琼。

Pronunciation

wèn yáng qióng

gǔ rén chàng gē jiān chàng qíng , jīn rén chàng gē wéi chàng shēng 。
yù shuō xiàng jūn jūn bù huì , shì jiāng cǐ yǔ wèn yáng qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.