Traditional

問江南物

歸來未及問生涯,先問江南物在耶。
引手摩挲青石筍,回頭點檢白蓮花。
蘇州舫故龍頭暗,王尹橋傾雁齒斜。
別有夜深惆悵事,月明雙鶴在裴家。

Simplified

问江南物

归来未及问生涯,先问江南物在耶。
引手摩挲青石笋,回头点检白莲花。
苏州舫故龙头暗,王尹桥倾雁齿斜。
别有夜深惆怅事,月明双鹤在裴家。

Pronunciation

wèn jiāng nán wù

guī lái wèi jí wèn shēng yá , xiān wèn jiāng nán wù zài yé 。
yǐn shǒu mó suō qīng shí sǔn , huí tóu diǎn jiǎn bái lián huā 。
sū zhōu fǎng gù lóng tóu àn , wáng yǐn qiáo qīng yàn chǐ xié 。
bié yǒu yè shēn chóu chàng shì , yuè míng shuāng hè zài péi jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.