Traditional

問疾封中錄詩

形骸違學宦。
狹巷幸為閑。
虹回或有雨。
雲合又含寒。
橫湖韻鶴下。
回溪狹猿還。
懷賢為榮衛。
和緩惠綺紈。

Simplified

问疾封中录诗

形骸违学宦。
狭巷幸为闲。
虹回或有雨。
云合又含寒。
横湖韵鹤下。
回溪狭猿还。
怀贤为荣卫。
和缓惠绮纨。

Pronunciation

wèn jí fēng zhōng lù shī

xíng hái wéi xué huàn , xiá xiàng xìng wéi xián , hóng huí huò yǒu yǔ , yún hé yòu hán hán , héng hú yùn hè xià , huí xī xiá yuán huán , huái xián wéi róng wèi , hé huǎn huì qǐ wán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.