Traditional

問秋光

殷卿領北鎮,崔尹開南幕。
外事信為榮,中懷未必樂。
何如不才者,兀兀無所作。
不引窗下琴,即舉池上酌。
淡交唯對水,老伴無如鶴。
自適頗從容,旁觀誠獲落。
身心轉恬泰,煙景彌淡泊。
回首語秋光,東來應不錯。

Simplified

问秋光

殷卿领北镇,崔尹开南幕。
外事信为荣,中怀未必乐。
何如不才者,兀兀无所作。
不引窗下琴,即举池上酌。
淡交唯对水,老伴无如鹤。
自适颇从容,旁观诚获落。
身心转恬泰,烟景弥淡泊。
回首语秋光,东来应不错。

Pronunciation

wèn qiū guāng

yīn qīng lǐng běi zhèn , cuī yǐn kāi nán mù 。
wài shì xìn wéi róng , zhōng huái wèi bì lè 。
hé rú bù cái zhě , wù wù wú suǒ zuò 。
bù yǐn chuāng xià qín , jí jǔ chí shàng zhuó 。
dàn jiāo wéi duì shuǐ , lǎo bàn wú rú hè 。
zì shì pō cóng róng , páng guān chéng huò luò 。
shēn xīn zhuǎn tián tài , yān jǐng mí dàn bó 。
huí shǒu yǔ qiū guāng , dōng lái yīng bù cuò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.