Traditional

問韋山人山甫

身名身事兩蹉跎,試就先生問若何。
從此神仙學得否,白須雖有未為多。

Simplified

问韦山人山甫

身名身事两蹉跎,试就先生问若何。
从此神仙学得否,白须虽有未为多。

Pronunciation

wèn wéi shān rén shān fǔ

shēn míng shēn shì liǎng cuō tuó , shì jiù xiān shēng wèn ruò hé 。
cóng cǐ shén xiān xué dé fǒu , bái xū suī yǒu wèi wéi duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.