Traditional

閏九月九日獨飲

黃花叢畔綠尊前,猶有些些舊管弦。
偶遇閏秋重九日,東籬獨酌一陶然。
自從九月持齋戒,不醉重陽十五年。

Simplified

闰九月九日独饮

黄花丛畔绿尊前,犹有些些旧管弦。
偶遇闰秋重九日,东篱独酌一陶然。
自从九月持斋戒,不醉重阳十五年。

Pronunciation

rùn jiǔ yuè jiǔ rì dú yǐn

huáng huā cóng pàn lǜ zūn qián , yóu yǒu xiē xiē jiù guǎn xián 。
ǒu yù rùn qiū zhòng jiǔ rì , dōng lí dú zhuó yī táo rán 。
zì cóng jiǔ yuè chí zhāi jiè , bù zuì zhòng yáng shí wǔ nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.