Traditional

閑中書適

乞得殘骸久,天涯一禿翁。
瓢分春甕綠,甑絕太倉紅。
短褐便冬暖,長砍樂歲豐。
老腰那可折,步步賴枯筇。

Simplified

闲中书适

乞得残骸久,天涯一秃翁。
瓢分春瓮绿,甑绝太仓红。
短褐便冬暖,长砍乐岁丰。
老腰那可折,步步赖枯筇。

Pronunciation

xián zhōng shū shì

qǐ dé cán hái jiǔ , tiān yá yī tū wēng 。
piáo fēn chūn wèng lǜ , zèng jué tài cāng hóng 。
duǎn hè biàn dōng nuǎn , cháng kǎn lè suì fēng 。
lǎo yāo nà kě zhē , bù bù lài kū qióng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.