Traditional

閑中作

呼童按摩罷,倚壁久伸余。
棋局可忘老,鳥聲能起予。
掃檐憐罥蝶,投餌出潛魚。
向晚明窗下,還來讀舊書。

Simplified

闲中作

呼童按摩罢,倚壁久伸余。
棋局可忘老,鸟声能起予。
扫檐怜罥蝶,投饵出潜鱼。
向晚明窗下,还来读旧书。

Pronunciation

xián zhōng zuò

hū tóng àn mó bà , yǐ bì jiǔ shēn yú 。
qí jú kě wàng lǎo , niǎo shēng néng qǐ yú 。
sǎo yán lián juàn dié , tóu ěr chū qián yú 。
xiàng wǎn míng chuāng xià , huán lái dú jiù shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.