Traditional

閑中自詠

鶴羨清臞鷗羨閑,衡門正在水雲間。
無求尚恨時賒酒,有癖應緣酷愛山。
細繞坡頭行犖角,別分泉脈聽淙潺。
三更不睡看江月,恐有高人夜叩關。

Simplified

闲中自咏

鹤羡清臞鸥羡闲,衡门正在水云间。
无求尚恨时赊酒,有癖应缘酷爱山。
细绕坡头行荦角,别分泉脉听淙潺。
三更不睡看江月,恐有高人夜叩关。

Pronunciation

xián zhōng zì yǒng

hè xiàn qīng qú ōu xiàn xián , héng mén zhèng zài shuǐ yún jiān 。
wú qiú shàng hèn shí shē jiǔ , yǒu pǐ yīng yuán kù ài shān 。
xì rào pō tóu xíng luò jiǎo , bié fēn quán mài tīng cóng chán 。
sān gēng bù shuì kàn jiāng yuè , kǒng yǒu gāo rén yè kòu guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.