Traditional

閑出

兀兀出門何處去,新昌街晚樹陰斜。
馬蹄知意緣行熟,不向楊家即庾家。

Simplified

闲出

兀兀出门何处去,新昌街晚树阴斜。
马蹄知意缘行熟,不向杨家即庾家。

Pronunciation

xián chū

wù wù chū mén hé chǔ qù , xīn chāng jiē wǎn shù yīn xié 。
mǎ tí zhī yì yuán xíng shú , bù xiàng yáng jiā jí yǔ jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.