Traditional

閑出覓春戲贈諸郎官

年來數出覓風光,亦不全閑亦不忙。
放鞚體安騎穩馬,隔袍身暖照晴陽。
迎春日日添詩思,送老時時放酒狂。
除卻髭須白一色,其余未伏少年郎。

Simplified

闲出觅春戏赠诸郎官

年来数出觅风光,亦不全闲亦不忙。
放鞚体安骑稳马,隔袍身暖照晴阳。
迎春日日添诗思,送老时时放酒狂。
除却髭须白一色,其余未伏少年郎。

Pronunciation

xián chū mì chūn xì zèng zhū láng guān

nián lái shù chū mì fēng guāng , yì bù quán xián yì bù máng 。
fàng kòng tǐ ān qí wěn mǎ , gé páo shēn nuǎn zhào qíng yáng 。
yíng chūn rì rì tiān shī sī , sòng lǎo shí shí fàng jiǔ kuáng 。
chú què zī xū bái yī sè , qí yú wèi fú shǎo nián láng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.