Traditional

閑出

身外無羈束,心中少是非。
被花留便住,逢酒醉方歸。
人事行時少,官曹入日稀。
春寒遊正好,穩馬薄綿衣。

Simplified

闲出

身外无羁束,心中少是非。
被花留便住,逢酒醉方归。
人事行时少,官曹入日稀。
春寒游正好,稳马薄绵衣。

Pronunciation

xián chū

shēn wài wú jī shù , xīn zhōng shǎo shì fēi 。
bèi huā liú biàn zhù , féng jiǔ zuì fāng guī 。
rén shì xíng shí shǎo , guān cáo rù rì xī 。
chūn hán yóu zhèng hǎo , wěn mǎ báo mián yī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.